دانلود تحقیق افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
شامل:مقدمه موضوع تحقیق                                   

الف – مسئله                                     

ب – فرضیه                                       

فایدة تحقیق                                     

روش انجام تحقیق                                 

پیش فرض                                     

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری                        

روش آماری تحقیق                                 

روش جمع آوری داده ها                            

تعریف واژه ها                                   

الف – افسردگی                                   

ب – ورزش                                    

فصل دوم

تعریف افسردگی                                   

علائم افسردگی                                

عنوان صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی                           

-نشانه های بد جانی                                 

-نشانه های شناختی                                  

-نشانه های انگیزشی                             

-نشانه های بدنی                                

طبقه بندی افسردگی                                   

دوره افسردگی                                

فصل سوم

جامعه تحقیق                                     

نمونه برداری                                    

ابزار تحقیق                                     

نمودار شمارة                                   

دستور اجرا                                      

نحوه نمره گذاری                                 

جدول تحقیق میزان افسردگی                            

طرح آزمایشی                                     

الف – متغیر مستقل                                    

ب – متغیر وابسته                                

شیوه اندازه گیری                                

كنترل ها                                        

 

فصل چهارم

تحلیل نتایج                                     

شیوه اندازه گیری                                

شیوه گروه بندی                                  

محاسبه لایه های آماری گروه اول                       

محاسبه لایه های آماری گروه دوم                       

تدوین فرضیه                                 

مسأله                                           

فرضیه                                       

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                     

خطای استاندارد                                  

فرضیه در این بخش                                

فرضیه صفر                                       

فرض خلاف                                     

نتیجه                                           

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                

خلاصه فصول                                   

مشكلات و محدودیتها                                   

پیشنهادات                                       

منابع                                           برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,