مقاله تاثیر آموزش شش ماهه والیبال بر روی برخی از اندازه گیری آنتروپومتریک


مقاله تاثیر آموزش شش ماهه والیبال بر روی برخی از اندازه گیری آنتروپومتریکدسته: والیبال 
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 1017 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 9 

هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش های شش ماهه والیبال بر روی اندازه گیری های تن سنجی بود نمونه های این پژوهش، 11 بازیکن حرفه ای والیبال ( با سن متوسط 28525) به عنوان داوطلب بودند داده های مرتبط با ورزشکاران در طول شش ماه جمع آوری شد

خرید

کلمات کلیدی: آموزش، تن سنجی ، والیبال ، آنتروپومتریک

مقدمه:

تمرینات فیزیکی  که به طور منظم در قالب آموزش های ورزشی انجام می شود یک فاکتور بسیار مهم است که تاثیر عمده ای بر روی ترکیب مورفولوژیکی انسان دارد. ترکیب بدن جمعیت ورزشکاران  بحث مورد علاقه مربیان، دانشمندان ورزش و پزشکان حرفه ای ورزش بوده است.

والیبال متعلق به فعالیت های ورزشی است که در آن شرایط مورفولوژیکی شرکت کنندگان بر روی سطح عملکرد ورزشکاران تاثیر می گذارد. مشخص شده است که بازیکنان والیبال در مقایسه با  اکثر ورزشکاران دیگر از ویژگی های متمایز تن سنجی برخوردارند. والیبال یک ورزش قدرتی، چابکی ، مهارتی و تمرکزی است. این بازی به شدت بر روی سیستم انرژی بی هوازی متکی است هر چند استقامت هوازی نیز برای بازیابی بین نقاط ، استقامت و تحمل در برابر گرما مهم است.

ابزارهای ارزیابی:

هر ورزشکار توسط اندازه گیری های ضخامت پوستی بررسی شد. این اندازه گیری ها نیز با استفاده از کالیپر ضخامت پوست گرفته شدند. کالیپر هارپندن یک ابزار رایج برای اندازه گیری ضخامت پوست در  برآورد مقدار کل چربی بدن است. اندازه گیری ها از قسمت راست افراد به صورت ایستاده و در شش ناحیه استاندارد بدن از جمله جلو بازو، پشت بازو، شکم، پشت، پا و تحت کتفی انجام شد.

تجزیه و تحلیل داده ها:

تمامی اندازه گیری ها بعد از یک دوره آموزشی چهار بار در شش ماه گرفته شد. اولین داده در ماه اکتبر و آخرین داده نیز در ماه مارس گرفته شد. از نرم افزار آنالیز داده یعنی IBM SPSS Statistics 20.0 استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل توصیفی، ، نمونه آزمون t زوج، همبستگی تجزیه و آنالیز واریانس(ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

جدول1 :توزیع ورزشکاران بر اساس موقعیت، سن و زمان بازی

جدول 2:  بر اساس سن و طول مدت زمان آنالیز همبستگی پیرسون

نمودار 1 : تغییرات اندازه گیری های شکمی بازیکنان والیبال

نمودار2 : تغییرات اندازه گیری های ماهیچه سه سر در بازیکنان والیبال

نمودار شماره3 : مقادیر تغییر یافته بعد از شش ماه آموزش

4. نتیجه گیری.......

خریدبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,