دانلود پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران نیکوس زوربانوس و همکاران

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:


پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک ورزشکاران توسط نیکوس زوربانوس و همکاران (2009) ساخته شد. که  شامل 39 گویه می باشد. پرسشنامه دربرگیرنده 8 مولفه روانی، کنترل هیجان، اعتماد به نفس، دستورالعمل ها، اضطراب، رهایی از تعهد، خستگی جسمانی و افکار نامربوط است که چهار بعد اول مربوط به خودگفتاری مثبت و چهار بعد دوم مربوط به خودگفتاری منفی می  باشد.
بعد از هنجاریابی در ایران:
در پژوهش یاوری (1394) که هنجاریابی این پرسشنامه انجام داده  اند پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک ورزشکاران در 7 مولفه طبقه  بندی گردید که بعد خودگفتاری مثبت دارای سه بخش سنجش روان، اعتماد به نفس، دستورالعمل بوده و بعد خودگفتاری منفی دارای چهار بخش نگرانی (اضطراب)، رهایی از تعهد، خستگی جسمانی و افکار منفی (نامربوط) می باشد. و همچنین تعداد گویه  ها از 39 گویه به 33 گویه کاهش یافت.


برچست ها : ,