دانلود پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش چری، کن و الین 2008

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:پرسشنامه تنظیمات رفتاری توسط چریس، کن و الین (2008) ساخته شد. که شامل 40 سوال 9 خرده مقیاس انگیزه درونی عمومی (سوال های 1 تا 4)، شناختن انگیزه درونی (سوال های 5 تا 8)، تجربه برانگیختن انگیزه درونی (سوال های 9 تا 12)، انجام دادن انگیزه درونی (سوال های 13 تا 16)، تنظیمات درآمیخته (سوال های 17 تا 20)، شناختن تنظیمات (سوال های 21 تا 25)، تنظیمات درون فکنی شده (سوال های 26 تا 30)، تنظیمات بیرونی (سوال های 31 تا 34)، عدم انگیزش (سوال های 35 تا 40) است. 
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :                            40


تعداد مولفه :                              9 مولفه (انگیزه درونی عمومی، شناختن انگیزه درونی، تجربه برانگیختن انگیزه درونی، انجام دادن انگیزه درونی، تنظیمات درآمیخته، شناختن تنظیمات، تنظیمات درون فکنی شده، تنظیمات بیرونی، عدم انگیزش)برچست ها : ,