دانلود پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت مردان و زنان مشهدی به ورزش همگانی

دانلودپیشگفتار

تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود

ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشدورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند

در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک سریع تر، بالاتر و قوی تر نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند لارسن گراد، 

این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد

شامل:


پروپوزال

پیشگفتار 

مسأله 

ضرورت پژوهش 

اهداف پژوهش 

هدف کلی پژوهش 

اهداف ویژه پژوهش 

فرضیه های پژوهش 

فرضیه اصلی پژوهش 

فرضیه های فرعی پژوهش 

پیش فرض های پژوهش 

محدودیت های پژوهش 

تعاریف نظری 

تعاریف عملیاتی 

ادبیات و پیشینة تحقیق

بخش اول  مبانی نظری پژوهش 

-         مفهوم تربیت بدنی  

-         تعریف ورزش 

-         ورزش  

-         تعاریف ورزش همگانی 

-         مفهوم جهانی ورزش 

-         مفهوم ورزش 

-         کیفیت زندگی 

-         حق به دنبال خوشحالی بودن 

-         انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی 

-         فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی 

-         تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار 

-         طبقه بندی ورزش های همگانی 

-         گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت 

-         تعادل در ورزش 

-         مفهوم فراغت 

-         توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان 

-         فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن 

-         نگرش و چارچوب مفهومی آن 

-         تعریف نگرش 

-         گرایش به ورزش و فعالیت بدنی 

-         انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی 

-         بخش دوم  بررسی پیشینه پژوهش 

بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور 

بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور 

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش 

جامعه آماری 

نمونه آماری و روش نمونه گیری 

ابزار پژوهش 

متغیرهای پژوهش 

اعتبار و روایی ابزار پژوهش 

شیوه جمع آوری داده ها 

روش های آماری 

تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول  توصیف آماری متغیرهای تحقیق 

مشخصات فردی افراد تحت بررسی 

بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی 

توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی 

مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی 

بخش دوم  استنباط فرضیه های تحقیق  

سایر یافته های پژوهش 

بحث و نتیجه گیری

خلاصه ی پژوهش 

یافته های اصلی پژوهش 

سایر یافته های پژوهش 

بحث و تحلیل و نتیجه گیری 

روش های گسترش ورزش همگانی 

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش 

پیشنهادات برای محققین دیگر 

منابع و پیوست

                                                 فهرست جدول

مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده  

رشد مشارکت مردم آلمان 

جدول- حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان 

 سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی 

 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 

 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن 

توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته 

توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل 

توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات 

توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته 

توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز 

توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت 

آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت 

 توزیع فراوانی عامل اجتماعی 

آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی 

توزیع فراوانی عامل درمانی 

آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی 

توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی 

آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی 

توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 

آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها  

توزیع فراوانی عامل اختصاصی 

آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی 

 توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده 

 میانگین نمرات مربوط به عوامل 

میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس 

آزمون مربوط به فرضیه اصلی 

آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول 

 آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم 

 آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم 

 آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 

 آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم 

 آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم 

عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل 

عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات     

عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن 

                                              فهرست نمودارها

عنوان                                                                                        صفحه

توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 

توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن 

   توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن  

   توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل 

   توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات 

   توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته 

   توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز 

   مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت 

 مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی 

 مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی 

 مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی 

 مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها  

   مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی 

  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده 

میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی  

 میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 

 میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  

 میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 

 میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی      

 میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی    

میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 

 عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل 

 عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات 

 عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن 

                                                   فهرست شکل 

مدل سلسله مراتبی ورزش مول  

طبقه بندی ورزش همگانی  بازدید  بار 

فرمت فایل docx 

حجم فایل  کیلوبایت 

تعداد صفحات فایل برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,