دانلود پاورپوینت پاسخ های سلولی به استرس های محیطیبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
خلاصه:


 
مربوط به درس سازگاری های سلولی در ورزش

    


  استرس های محیطی شامل گرمازایی، هیپوکسی، استرس اکسایشی،بیماری ها و عفونت ها و ... می باشد.

      قرار گرفتن در معرض استرس های محیطی باعث بر هم خوردن هموستاز سلولی می شود.توانایی پاسخ سریع و مناسب سلول ها نسبت به این استرس ها، نقش مهمی در بقا و زنده ماندن سلول ها دارد. هیپوکسی و گرمازایی 2 فاکتور محیطی مهم هستند که باعث ایجاد پاسخ های سلولی به استرس های محیطی می شوند. لذا  قرار گرفتن در معرض این استرس های محیطی باعث بیان hsp ها می شود.

مکانیسم های ملکولی تولید hsp

خانواده HSP

Ubiqutin

HSP27

HSP60

HSP70

HSP90

Heme oxygenase

عملكرد HSP ها

ها و ایمونولوژیHSP

پاسخ های HSP ناشی از تمرین

تحمل گرمایی و سازگاری با تمرین

HSP و سرطان

HSP و جنسیت

هایپوکسی

تنظیم پروتئین های حساس به هایپوکسی

خانواده HIF

هایپوكسی و تمرینبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,